woordenlijst van de zorg

Activiteiten Dagelijks Leven (ADL)
Dit zijn de handelingen die je in het dagelijkse leven doet.
vb: eten, drinken, koken, wassen, naar toilet gaan, huishouden, transfers, …

Basisondersteuningsbudget (BOB)
300 euro per maand om ondersteuning mee in te kopen.  Voor mensen met beperkte zorgnood. Voorlopig kan je dit niet zelf aanvragen.

Bijstandsorganisatie (BO)
Een organisatie die jou helpt bij de besteding en het organiseren van je Persoonsvolgend Budget. 

Bovengebruikelijke Zorg (BGZ)
De zorg en ondersteuning die gezinsleden extra geven aan elkaar. Zo is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat een ouder zijn tweejarig kind helpt bij het douchen (gebruikelijke zorg), maar het is niet meer logisch dat een ouder zijn veertigjarig kind helpt bij het douchen. Dit is bovengebruikelijke zorg. Je mag niet vergeten dat bovengebruikelijke zorg steeds gaat over extra ondersteuning bieden aan mensen die bij jou wonen, onder eenzelfde dak.

Budgethouder
Persoon aan wie een Persoonsvolgend Budget (PVB) is toegekend. In de meeste gevallen is dit de persoon met een handicap zelf. Als de persoon met een handicap nog minderjarig is, zijn het de ouders die budgethouder zijn. Is de persoon met een handicap verlengd minderjarig, dan is de wettelijke vertegenwoordiger budgethouder. Is er een bewindvoerder, is die meestal de budgethouder. Een budgethouder is verantwoordelijk voor het Persoonsvolgend Budget en moet dan ook alle contracten tekenen en beheren.

Cashbudget
Wanneer je je Persoonsvolgend Budget in cash vraagt, betaalt het VAPH rechtstreeks het budget aan jou. Met dit bedrag kan je je ondersteuning organiseren, bijvoorbeeld door een assistent aan te werven of diensten te kopen. Dit kan bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders, maar ook bij reguliere diensten of om tussen te komen in de kosten van een vrijwilliger. Je moet dit budget zelf beheren en er de verantwoordelijkheid over dragen. Hiervoor kan je je laten bijstaan door een bijstandsorganisatie.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Je kan bij een CAW terecht voor allerhande vragen die te maken hebben met welzijn, persoonlijke, financiële, administratieve of juridische problemen. Het CAW luistert naar je verhaal en probeert je verder te helpen.  Specifiek voor jongeren kan je terecht bij het JAC, het Jeugd Advies Centrum. Via hun website kan je zien waar je terecht kan in je buurt.

Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)
Ook wel gekend als “de wachtlijst”. Dit bestaat enkel nog voor minderjarigen.
Hier staat jouw vraag naar ondersteuning te wachten tot er plaats of budget voorhanden is.

Dienst Aangepast Vervoer (DAV)
Als je een mobiliteitsbeperking hebt kan je bij een Dienst Aangepast Vervoer aankloppen met je vervoersprobleem of vervoersvraag. De DAV zoekt met jou naar de beste oplossing. Dit kan het openbaar vervoer, vervoer door een MMC of het ziekenfonds zijn. Als er geen oplossing wordt gevonden, zorgt de DAV voor aangepast deur-tot-deurvervoer. Een DAV werkt met beroepschauffeurs en al dan niet voor rolstoelgebruikers. Een Dienst Aangepast Vervoer krijgt voor haar werking subsidies van de Vlaamse overheid. Er bestaan ook andere diensten die aangepast vervoer verzorgen, zoals Handicars.

Dienst Maatschappelijk Werk (DMW)
Je vindt een DMW bij je mutualiteit. Je kan er terecht met je vragen en aanvragen rond hulp- en dienstverlening. Zij kunnen jou helpen met je aanvragen bij het VAPH.

Door het VAPH vergunde Zorgaanbieder
Dit is een organisatie die ondersteuning aanbiedt aan mensen met een Persoonsvolgend Budget. De aanbieder voldoet aan de vergunningsvoorwaarden van het VAPH: kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap verlenen. Een organisatie die zo’n vergunning heeft, mag een voucher ontvangen.
Dit zijn voornamelijk de voorzieningen van vroeger.

Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Een gratis dienst die jou helpt om je ondersteuningsnood te kaderen. Wat heb je nodig? Wie kan jou die ondersteuning bieden? De DOP brengt dit samen met jou en je netwerk in kaart. In deze brochure staat meer informatie over hun werking en de contactgegevens.

Handicapspecifieke ondersteuning
Bijkomende ondersteuning die je specifiek nodig hebt omwille van je handicap, meestal ter aanvulling van mantelzorg en reguliere ondersteuning.

Heroverwegingscommissie (HOC)
Ben je niet akkoord met de beslissing van het VAPH over je aanvraag voor een hulpmiddel of een Persoonsvolgend Budget? Dan kan je een verzoek tot heroverweging indienen. Dat betekent dat je aan het VAPH vraagt om je aanvraag opnieuw te onderzoeken. De heroverwegingscommissie onderzoekt jouw aanvraag en adviseert het VAPH.

Herziening
Is je situatie veranderd? Heb je nu meer ondersteuning nodig dan wat je met je Persoonsvolgend Budget (PVB) kan betalen? Of ben je nog aan het wachten op een PVB, maar is je situatie veel dringender geworden? Dan kan je een herziening bij het VAPH indienen.

Hulpmiddelen
Het VAPH komt tegemoet in de aankoop van hulpmiddelen of aanpassingen in je huis of aan je wagen. (voorbeeld: douchestoel, traplift, gas en rem aan het stuur, …)
Hier lees je er meer over.

Intersectorale Toegangspoort
Wil je handicapspecifieke ondersteuning voor je zoon of dochter aanvragen? Dan moet je langs de Intersectorale Toegangspoort. Maar ook alle andere vormen van jeugdhulp,(begeleidingstehuis, pleeggezin, …) vraag je langs deze weg aan.

Maatschappelijke Noodzaak (MaNo)
Een uitzonderingsprocedure om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen en dit direct te krijgen. Voor Maatschappelijke Noodzaak moet er sprake zijn van aantoonbaar misbruik en/of verwaarlozing.

Mantelzorg
Mantelzorg is de extra zorg en ondersteuning die familieleden of goede kennissen gratis aan iemand geven. Je kan mantelzorg geven in huis (bovengebruikelijke zorg) of je kan ook ondersteuning bieden aan iemand die niet bij jou woont.

Multidisciplinair Team (MDT)
Dit is een team dat bestaat uit verschillende medici, paramedici en sociaal werkers (zoals dokter, psycholoog, ergotherapeut, …). Zij helpen je met je aanvragen bij het VAPH voor hulpmiddelen of een Persoonsvolgend Budget. Het MDT is onafhankelijk van het VAPH, maar maakt wel deel uit van een andere instantie. Je vindt zo’n team bijvoorbeeld bij je mutualiteit. Maar ook revalidatiecentra, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of bijvoorbeeld observatiecentra kunnen een MDT hebben. Een lijst met de erkende MDT’s vind je hier.

Netwerk
De mensen in jouw omgeving: je gezin, familieleden, vrienden, buren, … die jou mogelijk kunnen helpen.

Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (n-RTH)
Intensieve en handicapspecifieke ondersteuning die je moet aanvragen via het VAPH (meerderjarigen) of de Intersectorale Toegangspoort (minderjarigen).

Noodsituatie
Een uitzonderingsprocedure om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen en dit direct te krijgen. Een noodsituatie is een onverwachte situatie waarbij de sociale context weggevallen is en er daarom onmiddellijk professionele hulp geboden moet worden aan de persoon met een handicap.

Ondersteuningsfuncties
Er bestaan verschillende soorten ondersteuning. Deze zijn opgedeeld in functies.
Je hebt zes verschillende functies :

 1. Woonondersteuning
  Ondersteuning tijdens de week bij het wonen. Bijvoorbeeld: hulp bij het eten maken, klaarmaken om te gaan slapen, … De ondersteuning wordt gegeven in groep met verschillende mensen samen en kan zowel begeleiding als permanentie zijn.

 2. Dagondersteuning
  Ondersteuning die gedurende de dag wordt gegeven. Bijvoorbeeld dagbesteding, aterlierwerking, dieren op de boerderij verzorgen, … De ondersteuning wordt gegeven in groep met verschillende mensen samen en kan zowel begeleiding als permanentie zijn.

  individuele ondesrteuningsfuncties
 3. Psychosociale begeleiding: één-op-één-begeleiding om mensen met een handicap en hun omgeving te ondersteunen in de organisatie van hun dagelijkse leven. Zo kan je begeleiding vragen bij het beheren van je financiën, ondersteuning over het omgaan met je handicap, …
 4. Praktische hulp: ondersteuning bij ADL-activiteiten in een één op één relatie. Bijvoorbeeld helpen met wassen, aankleden, eten, naar het toilet gaan, huishouden doen, …
 5. Globale individuele ondersteuning: Dit is ondersteuning die verschillende levensdomeinen kan omvatten. De aard van de ondersteuning kan verschillen en de verschillende vormen van ondersteuning kunnen door elkaar lopen: stimulatie, coaching, training, assistentie bij activiteiten …
 6. Oproepbare permanentie
  Er is altijd begeleiding beschikbaar om na een oproep binnen een bepaalde tijd (maximaal 30 minuten) specifiek voor jou ondersteuning te geven. Bijvoorbeeld: je valt ’s nachts uit je bed en geraakt niet meer recht. Na contact met een centrale komt er iemand ter plekke om jou recht te helpen.

Ondersteuningsnood
Wat jij nodig hebt aan ondersteuning. Bijvoorbeeld: assistentie bij het wassen en aankleden, dagbesteding, hulp bij het omgaan met geld, iemand die je naar je werk brengt, overnachting in een voorziening, …

Ondersteuningsplan (OP)
Het OP is een plan of schema waarbij je nagaat welke ondersteuning je nodig hebt en wie geschikt is om jou hierbij te helpen. Het Ondersteuningsplan is het resultaat van je vraagverhelderingsproces. Als hieruit blijkt dat je intensieve en/of handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, kan je een Persoonsvolgend Budget aanvragen. Het resultaat van je vraagverhelderingsproces vul je dan in een sjabloon van het VAPH in. Dit sjabloon vind je hier.

Onwil (OW)
Bewust neerbuigende houding die personeel van overheidsorganisaties in de sociale sector vertoont ten aanzien van hulpbehoevende gehandicapten teneinde de groeiende wachtlijsten verder aan te laten groeien en met het oogmerk de eigen betrokken dienst een stijgend aantal koffiepauzes te verschaffen.

In dat opzicht wordt er een Vlaamse minister van Wachtlijsten overwogen.

De taak van de Vlaamse minister van Wachtlijsten zal erin bestaan om de wachtlijsten in de zorg als ‘een goede huisvader’ te beheren teneinde deze in stand te houden.   Hierdoor zal de Vlaamse minister van Wachtlijsten nieuwe jobs creëren , die de welvaart, het welzijn van de werkende bevolking én de tewerkstellingsgraad ten goede zullen komen, alsook het aantal nuttige dagbestedingen.

met bijdrage van abonnee wfr

Persoonlijke-Assistentie Budget (PAB)
Een budget dat het VAPH geeft om  ondersteuning aan minderjarigen met een handicap in een thuissituatie te organiseren en te betalen. Lees er hier meer over.

Persoonsvolgend Budget (PVB)
Het PVB is een som geld die je krijgt van de overheid. De hoogte van het budget hangt af van jouw zorgzwaarte en jouw context. Je krijgt een PVB om jouw ondersteuning en zorg mee te betalen. Hiermee betaal je dus jouw voorziening, jouw dienstencheques, een vrijwilliger, een assistent, een zorgboerderij,… Meer weten over het PVB? Klik dan hier.

Persoonsvolgende Financiering (PVF)
De PVF is een nieuwe manier om ondersteuning van meerderjarigen met een handicap te organiseren. Zoals het woord zelf zegt, volgt de financiering de persoon met een handicap. Je kiest dus zelf welke ondersteuning je nodig hebt. En wie die moet geven. De overheid geeft jou hiervoor een budget in plaats van een subsidie aan de voorziening. Dat zorgt ervoor dat jij bepaalt waar je voor betaalt.
PVF is een overkoepelende term en dient om je ondersteuning te organiseren. Het heeft dus niets te maken met je inkomen, tegemoetkomingen… Meer info over de tegemoetkomingen, vind je hier terug.

Prioriteitengroep
Je vraag naar een Persoonsvolgend Budget wordt geprioriteerd door een speciale commissie. Afhankelijk van hoe dringend men jouw vraag vindt, kom je terecht in een prioriteitengroep. Lees hier alles over de prioriteitengroepen.

Prioritering
De overheid heeft niet genoeg financiële middelen om iedereen met een vraag naar een PVB direct een budget te geven. Daarom worden alle vragen ingedeeld naar dringendheid. De dringendste vragen krijgen het snelste een PVB. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je hier.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Iedereen die een (vermoeden van) handicap heeft en af en toe handicapspecifieke ondersteuning nodig heeft, kan hiervan gebruik maken. Lees hier meer.

Regionale Prioriteitencommissie (RPC)
Een commissie die oordeelt hoe dringend jouw vraag naar een Persoonsvolgend Budget is.

Reguliere dienstverlening
Ondersteuning door diensten die niet handicapspecifiek zijn en waar iedereen gebruik van kan maken.
vb: poetshulp, maaltijd aan huis, taxicheques, tuinman, oppasdiensten, …

Spoedprocedure
Een uitzonderingsprocedure om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen en dit direct te krijgen in gevallen van snel degeneratieve aandoeningen.

Thuisbegeleiding
Een vorm van hulpverlening waarbij men bij jou thuis komt. Je kan deze begeleiding zowel krijgen via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp als met je Persoonsvolgend Budget.

Uitbreidingsbeleid
Extra middelen voor de gehandicaptensector waardoor nieuwe vragen ook een budget kunnen krijgen, naast de continuering van de bestaande budgetten.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Het VAPH is een dienst binnen de Vlaamse Overheid die ervoor zorgt dat mensen met een handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen leven met een zo groot mogelijke levenskwaliteit. Het agentschap zorgt daarom voor financiële tussenkomst op verschillende vlakken:

VAPH zorgt voor een budget waarmee je je handicapspecifieke ondersteuningsnood kan invullen.

VAPH komt tegemoet in de aankoop van handicapspecifieke hulpmiddelen of aanpassingen in je huis of aan je wagen. (voorbeeld: douchestoel, traplift, gas en rem aan het stuur, …)

Voucher
Dit is een manier om je Persoonsvolgend Budget te vragen. Met een voucher vraag je het VAPH om het beheer van je budget voor jou te regelen. Het VAPH betaalt dan met jouw PVB de zorgaanbieder waar je zorg bij inkoopt. Het geld komt dus niet op jouw rekening.  Deze werkwijze kan alleen als je ondersteuning inkoopt bij diensten die door het VAPH vergund zijn. Wanneer je een vergunde VAPH-zorgaanbieder gekozen hebt, sluit je met hen een contract af, via voucher. Het VAPH vergoedt dan rechtstreeks de dienst voor de ondersteuning die jij bij hen inkoopt.

Vraagverhelderingsproces
Wanneer je nood hebt aan ondersteuning is het belangrijk om deze vraag te kaderen. Hoe ziet jouw leven er nu uit? Hoe ziet jouw gewenste situatie er uit? Welke ondersteuning heb je hiervoor nodig? Wie kan die jou bieden? En wie net niet? Het kaderen van jouw ondersteuningsnood en het zoeken naar de gepaste oplossing hiervoor, is het vraagverhelderingsproces. Belangrijk hierbij is dat jouw wensen centraal staan.

Wachtlijst
Een ander woord voor CRZ (Centrale Registratie van Zorgvragen). Dit bestaat enkel nog voor minderjarigen. Hier staat jouw vraag naar ondersteuning te wachten tot er plaats of budget voorhanden is.

Woon- en leefkosten
De kosten bij een door het VAPH vergunde zorgaanbieder die je niet met je PVB kan betalen, maar met eigen middelen moet financieren. vb: huur voor je kamer, de maaltijden, toiletartikelen, de was, … Kortom, de zaken die iedereen die alleen woont moet betalen, met of zonder handicap.

Zorgkas
De Zorgkas is een dienst die de praktische kant van de zorgverzekering uitvoert. Ze geeft financiële ondersteuning aan mensen die veel en voor een lange tijd zorg of ondersteuning nodig hebben. Je moet je hier verplicht bij aansluiten vanaf je 26 en jaarlijks een bepaald bedrag betalen. Zo ben je zelf ook verzekerd. Sinds 1999 wordt hiermee de zorgverzekering gefinancierd. Ook het BOB zal hiermee betaald worden. Heb je je bijdrage niet betaald, dan heb je ook geen recht op het BOB of op de zorgverzekering.