persoonsvolgende financiering

De persoonsvolgende financiering (PVF) bestaat uit verschillende vormen.
Ze worden vaak voorgesteld als Trap 1 en Trap 2.
Trap 1 impliceert een lagere ondersteuningsnood en Trap 2 een hogere ondersteuningsnood.

TRAP 1
BOB en RTH vallen onder Trap 1 van het zorgbudget.
Ze zijn vrij makkelijk toegankelijk zonder lange procedure of wachtlijst.

 • zorgbudget (vroegere BOB)
  Sommige personen met een handicap krijgen een zorgbudget van 300 euro/maand. Je kunt dit budget niet zelf aanvragen, het wordt automatisch toegekend aan bepaalde toekenningsgroepen. Behoorde jij tot die groep? Denk er dan aan dat je dit 
  zorgbudget mag combineren met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Op dit moment wordt dit systeem geëvalueerd en is er nog geen zicht op nieuwe automatische toekenningen.  

 • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH )
  is een laagdrempelige ondersteuning als je een zorgvraag hebt. Deze ondersteuning staat open voor iedere meerder- of minderjarige met een handicap of vermoeden van handicap die nog geen ondersteuning van het VAPH krijgt. Je hoeft er geen aanvraagprocedure voor te doorlopen. Via RTH worden je acht personeelspunten toegekend die je vrij combineert en jaarlijks besteedt aan: ambulante of mobiele begeleiding,  dagondersteuning en woonondersteuning.

   

TRAP 2
bestaat uit Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Deze hulp is verschillend voor minder– en meerderjarigen. Voor deze ondersteuning moet je wél een aanvraag indienen en goedkeuring krijgen.

 • minderjarigen

  Een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB)
  Het VAPH kan een PAB toekennen om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met dit budget werf je assistenten aan. Je wordt dus zelf werkgever van de persoonlijke assistenten van je kind. 

  Ondersteuning door een Multifunctioneel Centrum (MFC)
  Jongeren met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning kunnen bij een MFC terecht voor begeleiding, dagopvang en verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling.

   

 • meerderjarigen

  Een PersoonsVolgend Budget (PVB)
  Het systeem PVB is een nieuwe manier om ondersteuning aan mensen met een handicap te organiseren en te betalen. Met je PVB kun je bij VAPH-vergunde zorgaanbieders ondersteuning inkopen.

   

Over PVB en PVF bestaan er aparte brochures.